...

Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ

MDgroup MARTA HAIN

z dnia 2 maja 2017 r.

           

Definicje używane w niniejszym regulaminie:

Podmiot gospodarczy – podmiot, który zgłasza potencjalnych Uczestników na Szkolenie prowadzone przez Wykonawcę. Do podmiotów gospodarczych zaliczają się: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, instytucje publiczne, instytucje otoczenia biznesu, fundacje, banki i stowarzyszenia.

Osoba fizyczna – osoba biorąca udział w szkoleniu, która zawiera umowę na przeprowadzenie szkolenia dla celów osobistych, bez pośrednictwa pracodawcy.

Uczestnik – osoba, która bezpośrednio bierze udział w Szkoleniu, zarówno jest to osoba fizyczna, która uczestniczy w Szkoleniu po podpisaniu Umowy na Szkolenie oraz osoba, która uczestniczy w Szkoleniu po oddelegowaniu przez Zamawiającego.

Zamawiający – podmiot gospodarczy zgłaszający Uczestników Szkolenia.

Szkolenie – zajęcia edukacyjne prowadzone przez Wykonawcę/Organizatora w wyznaczonym lub ustalonym miejscu i czasie, po wypełnieniu przez Zamawiającego i Uczestników obowiązków formalnych

Wykonawca/Organizator – MDgroup MARTA HAIN z siedzibą Kuniów 17B, 46-200 Kluczbork – podmiot organizujący Szkolenie

 

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikacyjne Uczestnika na Szkolenie, warunki organizacji Szkolenia oraz dokumenty uzyskiwane po zakończeniu Szkolenia.

 2. Każdy Uczestnik oraz Zamawiający Szkolenie organizowane przez Wykonawcę jest zobligowania do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

 3. Wykonawcą Szkolenia zgodnie z Umową jest MDgroup MARTA HAIN z siedzibą w Kuniowie, Kuniów 17B, 46-200 Kluczbork zwaną dalej Wykonawcą.

 4. Szkolenia odbywają się w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę.

 5. Ceny Szkolenia zawarte są w cennikach zatwierdzanych przez Wykonawcę.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik deklarujący chęć odbycia Szkolenia, zobowiązany jest spełnić następujące wymogi formalne:

  1. być absolwentem co najmniej szkoły podstawowej lub zawodowej,

  2. wypełnić i podpisać formularz osobowy*,

  3. zapoznania z warunkami, podpisania i przestrzegania postanowień umowy na przeprowadzenie Szkolenia wraz z załącznikami*,

  4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Zamawiający Szkolenie organizowane przez Wykonawcę zobowiązuje się do**:

  1. zapoznania się z warunkami, podpisania i przestrzegania postanowień Umowy i załączników,

  2. uregulowania należności związanych z udziałem Uczestników w Szkoleniu, określonych szczegółowo w Umowie,

  3. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakt z Wykonawcą,

  4. dostarczenia niezbędnych do realizacji dokumentów.

§3 Warunki prowadzenia Szkolenia i uczestnictwa

 1. Wykonawca Szkolenia posiada zaplecze lokalowe i sprzętowe niezbędne do realizacji Szkolenia.

 2. Szkolenie będzie przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.

 3. Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do należytego przeprowadzenia Szkolenia, ale nie jest odpowiedzialny za rezultat przeprowadzonego Szkolenia.

 4. Każdy Uczestnik Szkolenia może opuścić maksymalnie 50% godzin szkoleniowych. W wyjątkowych sytuacjach losowych istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności na podstawie stosownych dokumentów i oświadczeń – decyzję w sprawie akceptacji takiego usprawiedliwienia podejmuje Dyrektor Placówki. W przypadku stwierdzenia większych nieobecności niż 50% ogólnej liczby godzin szkoleniowych Dyrektor ma prawo podjąć decyzję o skreśleniu Uczestnika Szkolenia bez zwrotu kwoty odpłatności za Szkolenie.

 5. W przypadku nieobecności na zajęciach Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do samodzielnego zrealizowania materiału, będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.

 6. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w miejscach przeprowadzania szkoleń zasad BHP i p.poż.

 7. Każdy Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest dostosować się do poleceń trenera.

 8. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających, uczestnictwa w zajęciach w stanie nietrzeźwym, stworzenie zagrożenia używania narkotyków lub środków halucynogennych, namawiania do tego innych osób a także agresywnego zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu innych osób oraz przejawów wandalizmu i konfliktu z prawem.

 9. Wykonawca ma prawo wyprosić Uczestnika w trakcie Szkolenia, bez zwrotu należności za to Szkolenie, jeśli nie dostosuje się do zasad prowadzenia Szkoleń organizowanych przez Wykonawcę.

 10. Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania Uczestnika z zasadami przeprowadzania Szkoleń.

 11. Warunkiem ukończenia Szkolenia i uzyskania dokumentów przez Uczestnika Szkolenia, potwierdzających zdobycie kwalifikacji jest aktywny udział Uczestnika w całości Szkolenia.

 12. Nie wypełnianie obowiązków zawartych w w/w Regulaminie może spowodować skreślenie z listy Uczestników Szkolenia bez zwrotu kwoty odpłatności za Szkolenie.

 13. W przypadku rezygnacji Uczestnika z kontynuowania Szkolenia, wpłacona uprzednio kwota nie podlega zwrotowi.

§4 Warunki płatności za Szkolenia

 1. Osoby, chcące odbyć Szkolenie w Placówce Szkoleniowej za odpłatnością według obowiązującego cennika, kwalifikowane są na Szkolenie przez Dyrektora Placówki*.

 2. Kwalifikacja odbywa się w miarę wolnych miejsc i kolejności zgłoszeń.

 3. Cena za Szkolenie za jedną osobę jest podawana w Umowie i jest ceną brutto.

 4. Płatność za Szkolenie odbywa się po wystawieniu faktury, w terminie określonym na tym dokumencie.

 5. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie 10 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Rezygnację należy zgłosić w formie pisemnej pod rygorem braku skutku. Jeżeli zgłoszenie rezygnacji nastąpi w terminie między 10 dniem przed rozpoczęciem Szkolenia, a dniem rozpoczęcia Szkolenia Wykonawca ma prawo zatrzymać 50% kosztów Szkolenia tytułem zryczałtowanej spłaty za poniesione koszty przygotowania Szkolenia. Rezygnacja w dniu rozpoczęcia Szkolenia skutkuje pełną płatnością za Szkolenie*.

 6. Zamawiający ma prawo do nieodpłatnej rezygnacji ze Szkolenia w terminie 45 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. Rezygnację należy zgłosić w formie pisemnej pod rygorem braku skutku. Jeżeli zgłoszenie rezygnacji nastąpi w terminie między 45 dniem przed rozpoczęciem Szkolenia, a terminem 15 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, Wykonawca ma prawo zatrzymać 50% kosztów Szkolenia tytułem zryczałtowanej spłaty za poniesione koszty przygotowania Szkolenia. Rezygnacja po tym terminie oraz w dniu rozpoczęcia Szkolenia skutkuje pełną płatnością za Szkolenie**.

 7. W sytuacji opisanej w punkcie 6 Zamawiający wraz z Wykonawcą mogą wspólnie ustalić nowy termin Szkolenia.

 8. W przypadku, gdy ilość osób zgłoszonych na Szkolenie nie pokrywa kosztów Szkolenia, Wykonawca ma prawo przesunąć Szkolenie na inny termin*.

 9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty Szkolenia, jeżeli nie będzie ono możliwe do zrealizowania, ze względu na przyczyny niezależne od Wykonawcę.

 10. Nowy termin Szkolenia będzie ustalony po wcześniejszych konsultacjach na piśmie.

 11. W sytuacji, o której mowa w §4 punkt 9, Uczestnik / Zamawiający otrzymuje zwrot wpłaconych na poczet Szkolenia środków.

 12. W sytuacji, o której mowa w §4 punkt 5 i 6, Uczestnik / Zamawiający nie może domagać się od Wykonawcę rekompensaty za szkody lub utracone korzyści powstałe w wyniku tej sytuacji.

 13. Uczestnik / Zamawiający ma prawo do zmiany terminu Szkolenia, jednakże zmiana taka może wiązać się ze zmianą ceny Szkolenia, celem zrekompensowania dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę.

 14. Właścicielem praw autorskich do wszystkich materiałów szkoleniowych udostępnianych Uczestnikom podczas Szkolenia jest Wykonawca.

 15. Przekazane materiały szkoleniowe Uczestnicy otrzymują i mogą zachować po zakończonym szkoleniu, jednak zobowiązują się do nieudostępniania ich osobom trzecim.

 16. Wszystkie ustalenia między Uczestnikiem / Zamawiającym, a Wykonawcą Szkolenia muszą mieć formę pisemną.

 

* Dotyczy tylko Uczestników będących osobami fizycznymi.

** Dotyczy Szkolenia organizowanego dla Podmiotu Gospodarczego będącego Zamawiającym.

 

 

Administratorem danych osobowych jest MDgroup MARTA HAIN.  

Uprawnionemu przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania, zmiany oraz żądania ich usunięcia.